چاپ

این کتاب که به قلم محمد داوریار اردبیلی با قلمی استوار، روان و به شکل تحلیلی نگاشته شده است، زندگی علمی دکتر ح. م. صدیق را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد.

DOWNLOAD

بیر عمان بیر دنیز