چاپ

Doktor Hüseyin Muhammedzade Sedigh(Hüseyin Düzgün) 25.07.1945de Tebriz etrafındaki Aynalı dağın eteğinde bulunan Surhab mahallesinde doğdu. Babası Rebiüşeria kitabın yazarı olan Mir Ali Surhabin torunu, annesi  Erdebil hanlarından ve meşruteiyet devrinin en berceste devrimcilerinden olan Abbasguluhandır. Annesi  onun için Hüseyin ismini uygun gördü. Kuran, felsefe, fıkıh gibi ilk medrese eğitimini dedesi Abbasguluhan ve Tebrizin en büyük alimlerinden aldı. 8 yaşlarındayken mahallenin okuma yazma bilmeyenlerine eğitim vermeye ve daha o çocuk yaşlarından itibaren öğretmenliğe başladı. Lisedeki edebiyat yeteneğinden dolayı ona şair lakabı verilir. Bu küçük şair sayısal derslerindeki konuları bile şiirselleştirerek ezberlenmesinde kolaylık sağlar. Daha çok genç yaşlarda kendisine ait geniş kütüphanesini kurur.

Kendi yaştaşları daha Evestanın o garip yazılarının anlamanı çıkarmaya çalışırken  o Evesta alfabesiyle yazılan metinleri okur ve kendi lise derslerini türkçe olarak o alfabeyle yazar. Tebriz Üniversitesinde Fars edebiyatı bölümünde okumaya başlarken köylerde öğretmen olarak atanır. Ders esnalarında çocuklara Azeri Türkçesi ile okuma yazmayı da öğretirken  Pehlevi döneminde onun için büyük sorunlar oluşur. Samed Behrengi, Alireza Oktay, Behruz Dehkani, Behruz Devletabadi ve Meftun Emini gibi edebiyatçılarla Adine adlı dergiyi yayınlar.Fereşte-i mitra ve id-i mihregan adlı ilk makalesini de ozaman yazmış olur. Türkçe yayınlanan bu dergi, Pehlevi döneminde kendi anadillerini yeniden canlandırma amacıyla gelişir. Bu dergi dışında o devirde yayınlanan dergilerde Dedekorkut destanları gibi makalelerini de yayınlarlar. Bu hareketler sayesinde yıllardır Pehlevi döneminden toz almış olan Azerbaycan bölgesinin büyük edebiyat ve sanat hazinesini yeniden ortaya koymaya gayret ederler. 1968de devletin gizli kuvetleri tarafından tutuklanıp böylece dış ülkelere çıkış yasağıyla hükümlenir. Hapishanede çalışmalarını gizli de olsa devam ederek galadan galaya, hani bes yoldaşın ördek ve savaş nağmeleri adlı 3 şiir kitabını hazırlar. Fakat devlet o şiir kitaplarına elkoyup bir daha kendisine hiç teslim edilmedi. Hapishane yıllarından sonra Tebrizden Tarhrana sürünerek orada radyo televizyon kurumu, değişik okullar ve Emirkebir gibi yayınevlerinde çalışmaya devam ederken aynı zamanda Türk Dünyası Edebiyat Tarihi ile ilgili çalışmalarına büyük azim gösterir. Böylece Güzellik ve Hakikat Şairi olan Vakıf, Azerbaycan Halk Şiirinde Tilki ve Kel Masalları, Mirza Ağa Tebrizi Tiyatroları, Kamber ve Arzı Hikayesi, Azerbaycan Tarihi ve Aşıklar adlı eserlerini ortaya koyar. Yüksek Lisansını Tahran Üniversitesinde başlarken aynı zamanda çocuklar için Türk ikzler,Çıl Maydan, Kara At, İranlı İkizler kitaplarını ve 1978 yılında Azadlık ve Yoldaş dergilerini de yayınlar. İran büyük devriminden sonra çıkış yasağı kaldırılırken doktoraya devam etmek için 1983 yılında İstanbul Üniversitesine Farsça,Türkçe Arapça karşılaştırmalı edebiyat bölümünden ve Mirza Ağa Tebrizi veRisale-i Ahlakiyye Eseri adlı tezi ile mezun oldu.

İrana döndükten sonra tercüme telif ve araştırmalarına yanında İranın en büyük merkezlerinde  eğitim vermeye başlar. inkılap yolunda , yeni yol aylık dergiler ayrıca Sehendadlı haftalık dergileri yayınlar.

Hocanın en büyük çalışmaları içinde yayına hazır olan açıklamalı Türkçe sözlüğü ve Divan-i Lügat-i Türkün Farsçaya çevirisidir.

1985 yılında adalet bakanı tarafından Türkçe resmi tercüman olarak atanır. Ve hala bu görevindeyken bir an olsun durmadan ortaya koyduğu 300u aşkın Farsça-Türkçe eseri ile bir dalgıç gibi mana denizi olan Türk ve İran sahasındaki edebiyat çalışmalarına dalmaktan geri kalmadan inciler keşfetmektedir.

 

KATILDIĞIM KONGRELER VE BİLİMSEL SEMPOZİYUMLAR

- 1981 – Bakıda kurulan Yeddinci Azerbaycan Yazıcılar kurultayı.

- 1990’ da Şirazda yapılan Hafız Kongresi. Bidirim, "Hafızın Şehriyara etkisi".

- 1982 – İ. Ü. Edebiyat Fakultesinde kurulan Türkoloji kongresi, sunduğum bildirim: İranda Türk Dili ve Edebiyatı Çalışmaları.

- 1991. Tebriz Üniversitesi Edebiyat Fakultesi tarafından düzenlenen "Nizami Gencevi Uluslararası kongresi ", bildirim: Nizami Gencevinin Türk Edebiyatında yeri ve etkisi.

- 1995 Marağada kurulan "Evhadı Marağayı kongresi ", bildirim.

- Urmiya Üniversitesinde kurulan: Fars Edebiyatında Azerbaycan Metodu (sepki). Bildirim: Nevai- Fuzuli- Saib üçlüğünün Fars şiirinde Hindi denilen Azerbaycan Metodunun yaranmasında etkileri.

- Şirazda kurulan "Eski Yazıtlar" kongresi, Bildirim: Orhun Abideleri Tebrizi eserleri.

- Ahvazda kurulan. "İbni Sikkit Kongresi" Bildirim: Hatip Tabrizi, İbni Sikkitin Eserlerinin Mütercimi gibi.

- 2004 yılında Diyar Bakırda kurulan. Bildirim: "İbrahim Gülşeninin Mesnevi Hafiyesi".

- 2008 yılında Batmanda kurulan. Bildirim: Akkoyunluların Anadoluya Girişi.

 

İranlı Türkolog Prof. Dr. Hüseyin Düzgün

 (Hüseyin Mohammadzade Sedigh)ün yayınlanmış eserleri.

 

 1. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Sayalar Azerbaycanın Eski Neğmeleri, Tebriz, 1992. (Farsça)

 2. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Güzellik ve Gerçeklik Ozanı, Vakıf , Tebriz ,1968 . (Farsça)

 3. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Eski Yazılı Metin Dede Korkut, Tebriz, 1969. (Farsça)

 4. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Aşıklar, Tahran, 1973. (Farsça)

 5. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).Tilki Masalları, Tahran, 1973. (Farsça)

 6. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). kəl Masalları, Tahran, 1973. (Farsça)

 7. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Azerbaycanda İranca Diyalektler ve Türkçemiz, Tahran, 1972. (Farsça)

 8. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Çocuk Masalları, Tahran, 1972. (Farsça)

 9. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Çil Maydan-Masal, Tahran, 1974. (Farsça)

 10.  M. F. Ahundzade. Ahundzadenin Farsça Makaleleri, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1972.  (Farsça)

 11. M. F. Ahundzade. Ahundzadenin Felsefi Makaleleri, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1972.   (Farsça)

 12.  M. Terbiyet. Terbiyetin Makaleleri, Önsöz ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1973.  (Farsça)

 13. Enzeliden Tahrana Kadar, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1973.    (Farsça)

 14.  Çağdaş Azeri Şiiri, , Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1973.  (Farsça)

 15. Türk İkizleri, , Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1974.   (Farsça)

 16. F. Aşurof. Nesimi Dramı, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1974. (Farsça)

 17. M. Fuzuli. Rind ü Zahid, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1976.   (Farsça)

 18. M. Tebrizi. Mirza Aka Tebrizinin Oyunları, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1974.  (Farsça)

 19. İngilterede Burjuvazi Devrim (1973 )

 20. Toplumun Gelişim Felsefesi 1974

 21. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Azerbaycan Folkloru ile ilgili yeddi Makale, Tahran, 1974.  (Farsça)

 22. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Habib Sahirin Yeni Şiirleri, Tebriz, 1974.  (Farsça)

 23. Nizaminin Yaşamı ve Yaradıcılığı, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 1971.  (Farsça).

 24. M. Soltanof. Hakani Şirvani, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1975.   (Farsça)

 25. İranın Eski Edebi Sonunları, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1975.  (Farsça)

 26.  İranın Yeni Edebi Sonunları, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1975.   (Farsça)

 27.  Y. A. Bertles. Azerbaycanın Büyük Ozanı Nizami, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1975.  (Farsça)

 28.  Kavsi Tebrizi ve Mirza Şefi Vazih, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1977.   (Farsça)

 29.  İranın Dilcilik Sorunları, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1975.  (Farsça)

 30.  H. Sahır. Arzı ve Kamber, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1974.  (Farsça).

 31.  Topal Timur ve Kafkasiya, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1976.   (Farsça).

 32.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Küçük Şiirler, Tahran, 1979.  (Türkçe şiirler)

 33. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Samed Behrengi Menzumesi, Tahran, 1979. (Türkçe şiirler)

 34.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Mecmua, Tahran, 1979.  (Türkçe şiirler)

 35.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Uçğun Dahma, Tahran, 1980. (Türkçe şiirler)

 36.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Bakı Levhaleri, Tahran, 1980.  (Türkçe şiirler)

 37. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Güneşli Vatan Yaddaşları, Tahran, 1980.   (Türkçe)

 38.  B. Kuşçuoğlu. Kuşçuoğlunun Kelamları, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, .......... (Türkçe)

 39.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Mevlananın Türkçe Şiirleri, Tahran, 1990.  (Türkçe- Farsça)

 40.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Azerbaycanın Şehit Alimleri, Tahran, 1992.   (Türkçe)

 41.  A. Firdevsi. Firdevsinin Yusuf ve Zuleyhası, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh),  Tahran, 1995. (Farsça)

 42.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Saibin Ğazellerinin Açıklaması, Tahran, 1991.   (Farsça)

 43.  Kur’an Tercemesi, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1990.    (Türkçe)

 44.  Q. Bohlul. Teşrih ve Muhakeme, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992.    (Türkçe)

 45.  M. Fuzuli. Fuzulinin Kırk Hadisi, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1990.   (Türkçe)

 46.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Türkçe Dilbilgisi   (Türkçe-1990-Tahran).

 47.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Fuzuli Gazellerini Açıklaması  (Türkçe-1990-Tahran).

 48.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Türkçe Nazım ve Nesir Örnekleri, Tahran, 1991.   (Türkçe)

 49.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Eski Türkçe Metinler, Tahran, 1999.   (Farsça- Derslik)

 50.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Musiki Risaleleri, Tahran, 1999. (Farsça- Derslik)

 51. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Türk Dili ve Edebiyatı, Tahran, 1993 (Türkçe- Derslik)

 52.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Türkçe Yazı Kaideleri, Tahran, 1994. (Türkçe- Derslik)

 53.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).  Yurd Ğazelleri, Tahran, 1-ci baskı, 1977. (Türkçe Şiirler)

 54.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Anama Hedye, Tahran, 2001. (Türkçe şiirler) 1996

 55.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh).Tebriz Yollarında, Tahran, 2001. (Türkçe şiirler)

 56.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Zengan Levheleri, Tahran, 2001. (Türkçe şiirler)

 57.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Kaşkayi Levheleri, Tahran, 1998. (Türkçe şiirler)

 58.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Erdebil Levheleri, Tahran, 2001. (Türkçe şiirler)

 59.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Hekim Abdullah Zunuzi Felsefesi, Tahran, 2001.

 60.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Baş Yüce Kaşkayi Oğlu Felsefesi, Tahran, 1999.

 61.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Şeyh Mohammad Hiyabani, Tahran, (Türkçe şiirler) 1999.

 62.  Eski Türk Yazıtlar, 2004.

 63.  S. Erdebili (Şeyh Safi Erdebili). Kara Mecmua, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 2000.

 64.  M. Kaşkari. Divan Luğat-it Türk, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 2005. (Türukçe-Farsça)

 65.  M. Fuzuli. Fuzulinin Türkçe Divanı, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 2001.

 66. M. Fuzuli. Fuzulinin Farsça Divanı, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 2007.

 67.  A. Nebati. Nebatinin Türkçe Divanı, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 1-ci baskı, 1993.

 68. A. Nebati. Nebatinin Farsça Divanı, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 1993. 

 69.  Üniversiteliler için Klasik Türkçe Şiirler.

 70.  İslam Ehkamı, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992.  (Türkçe)

 71.  Usul-i Akaid, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 72.  Allah Tanıma, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 73.  Peyğamber Tanıma, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 74.  Maad Tanıma, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992.  (Türkçe)

 75.  İlahi Adalet, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992.  (Türkçe)

 76.  İmam Tanıma, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 77.  Hazret Ali Yaşamı, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 78.  İmam Hüseyin Yaşamı, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 79.  İçgi Hakkında Hadisler, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1992. (Türkçe)

 80.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Mevlananın Farsça Ğazellerinden Seçmeler, Tahran, 2007. (Farsça)

 81.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Zarduştun İyi koşmaları, Tahran, 2008. (Farsça)

 82.  İnsan Oğlunun Buluşu, 1972. (Farsça çeviri)

 83.  İ. Humeyni. Tevhide Çağrı, Çiviren: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1993.  (Türkçe)

 84.  M. Ahundzade. Mosyo Jordan, Çiviren: M. J. Qaracedaği, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 2003. (Farsça)

 85.  M. Ahundzade. Kuldur Basan Ayı, Çiviren: M. J. Qaracedaği, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 2003. (Farsça)

 86. Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). İş kanunu, Tahran, 1975. (Farsça-Derslik)

 87.  C. Ceferof. Sanat ve Güzellikbilimi, Çiviren: M. J. Qaracedaği, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tahran, 1975. (Farsça)

 88.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Bir Bölük Durna, Tahran, 2003. (Türkçe şiirler)

 89.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Güller Açacaq, Tahran, 2003. (Türkçe şiirler)

 90.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Kopuz Çalanlar, Tahran, 2009. (Farsça)

 91.  M. Esterabadi. Senglah, Önsöz, düzeliş ve açıklama yazan: Prof. Dr. Hüseyin Düzgün (Hossein Mohammadzadeh Sadigh), Tebriz, 2009. (Farsça)

 92.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Üç Daşyazıt, Tahran, 1-ci baskı, 2000. (Farsça-Tüerkçe)

 93.  Düzgün, Prof. Dr. Hüseyin (Hossein Mohammadzadeh Sadigh). Türkçe Farsça Sözlük, Tebriz, 2009.

 

 

HOCANIN YAYINLADIĞI DERGİLER :

1.       Honer ve İctima’ (1968)

2.       Yoldaş (1979)

3.       Azadlıq (1979)

4.       İnkılap Yolunda (1981)

5.       Yeni yol (1982)

6.       Türk Bülteni (1985)

7.       Sahand (1992-2002)

 

 

HOCANIN HAKKINDA YAYINLANAN KİTAPLAR

1.       M. Kerimi. İlimizin Acıyan Yarası, Zengan, 1997.

2.       Umid Niyayiş. Dr. Sadiq ve Azerbaycan kimliği, Tahran, 1998.

3.       Amir Çehre Guşa. İl Gayğısı, Tahran, 2000.

4.       Eldar M. Sadiq. Babamın Bilimsel Musahebeleri, Tahran, 1997.

5.       M.Kerimi, Düzgün ve Karankuş, Tahran 2009.

6.       Muhammed Daveryar Erdebili, Bir Umman Bir Deniz, Tahran 2010.

7.       Muhammed Daveryar Erdebili, Tekrim-i Üstad, Tahran 2010.

8.       sadyar Vezife-Seyyid İhsan Şükrhudayi, Ceşn-name-i Doktor Sedig, 2009.